Handelsbetingelser

Følgende generelle salgs- og leveringsbetingelser er gældende for ydelser, der leveres af Akut skadeservice, der ejes eller kontrolleres af Skadeservice, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt med Akutskadeservice.

Pris: Ydelser leveret af Akut skadeservice honoreres i henhold til den af Akut skadeservice til enhver tid gældende prisliste med tillæg af moms. Omkostninger til tredjemand afholdt af Akut skadeservice viderefaktureres med et tillæg i henhold til den til enhver tid gældende prisliste. Materialer forbrugt af Akut skadeservice faktureres i henhold til forbrug eller i henhold til den til enhver tid gældende prisliste efter Akut skadeservice valg. Ydelser, der ikke er omfattet af prislisten, betales i henhold til faktura udstedt af Akut skadeservice.

Betaling: Betaling skal ske senest på den på fakturaen angivne sidste rettidige betalingsdato. Er der ingen betalingsdato anført, skal betaling ske netto kontant. Såfremt betaling ikke sker rettidigt, er Akut skadeservice berettiget til at beregne renter af det til enhver tid skyldige beløb i henhold til rentelovens til enhver tid gældende regler. Hvis Akut skadeservice i forbindelse med udførelse af arbejde, der er omfattet af forsikringsdækning, hæfter Akut skadeservice ikke for forsikringstageren betalingsvilje eller evne. Såfremt kunden ikke betaler til forfaldstid, fremsender Akut skadeservice to rykkere til kunden i overensstemmelse med sædvanlig rykkerprocedure. Såfremt kunden herefter fortsat ikke har betalt, eller forinden er, er kunden forpligtet til på anmodning at betale det udestående beløb til Akut skadeservice. Undersøgelsespligt, reklamation, forældelse mv.: Det påhviler kunder at foretage relevant undersøgelse af det af Akut skadeservice udførte arbejde. Mangler, der burde være opdaget ved en overfladisk undersøgelse, skal påberåbes overfor Akut skadeservice senest 14 dage efter, at en sådan undersøgelse kunne være foretaget.

Eventuelle mangler, der ikke kunne være konstateret ved ovennævnte undersøgelse, skal påberåbes overfor Akut skadeservice i rimelig tid efter, at disse er eller kunne være konstateret. Såfremt mangler ikke er gjort gældende overfor Akut skadeservice inden udløb af de anførte frister, fortabes retten til at gøre sådanne gældende overfor Akut skadeservice. Retten til at påberåbe sig mangler fortabes under alle omstændigheder senest 12 måneder efter at, Akut skadeservice har afleveret ydelsen eller faktureringstidspunktet, eller den seneste dato af disse to, medmindre denne frist er uforenelig med en aftale med Akut skadeservice aftalt garantiperiode. Værneting: Tvister med Akut skadeservice afgøres efter dansk ret og med Københavns Byret som eneste, rette værneting.